SECTOR INDUSTRIAL

FALSOS SOSTRES

  • Falsos Sostres decoratius.
  • Falsos sostres funcionals.

REVESTIMENTS

  • Revestiments PVC.
  • Revestiment d’escales.

AÏLLAMENTS TÈRMICS

  • Aïllament tèrmic és el conjunt de materials i tècniques d’instal·lació que s’apliquen a un element o a un espai calents per minimitzar la transmissió de calor cap a altres elements o espais no convenients. També s’aplica a l’acció i efecte d’aïllar tèrmicament.

PROTECCIÓ FOC

  • La protecció passiva contra incendis comprèn tots aquells materials, sistemes i tècniques, dissenyats per prevenir l’aparició d’un incendi, impedir o retardar la seva propagació, i facilitar finalment la seva extinció. Es tracta de protegir les estructures metàl·liques i/o fusta d’una construcció contra el foc.

 CALORIFUGATS

  • Es refereix als elements d’aïllament tèrmic de les instal·lacions o dels equips, la temperatura dels quals de funcionament és superior a la de l’ambient, per la qual cosa ens referim a una protecció aïllant que s’aplica sobre les superfícies externes d’una caldera o instal·lació, a fi de disminuir les pèrdues tèrmiques.

(faci clic sobre la imatge per rebre més informació)…